L’activitat de la Coral l’Amistat es basa en el llibre III del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

Complim, amb el que podeu llegir en l’apartat “transparència” de la nostra web, el que indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.