Espai destinat al compliment del que indica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.